10 d’octubre 2013

MELAT D'AVET

Share
alcoy.san.gva.es
L’avet no produeix nèctar, però en canvi pot proporcionar a les abelles una font de sucres perquè elaborin un melat valuós. És per això, i sobretot pel moment de l’any en què es dóna, que aquest producte pot completar molt bé la productivitat d’una explotació.

Característiques organolèptiques

Color: ambre fosc, amb tons verdosos. Tot i ser un melat, pot arribar a cristal·litzar parcialment,
essent un producte molt viscós.
Olor: a ordi germinat, a resina, a fusta cremada i humida.
Gust: fort, recorda a la llet condensada, al sabor d’un caramel.

Caracterísitques pol·líniques

Diàmetre: 50-60 μm.
Forma: pol·len esfèric, amb 2 vesícules aèries en forma d’orellons. No presenta obertures i té una superfície rugosa.
Melat d’avet: presència d’indicadors de melada (algues unicel·lulars, hifes de fongs, espores i pòl·lens de plantes no nectaríferes) en zones humides i en anys plujosos.
Conductivitat elèctrica >0,850 mS/cm, valor extensible a tots els melats.

Font: Manual de les Flors de les Abelles