08 de maig 2013

,

SERVEI D'ANÀLISI I CARACTERITZACIÓ DE LES MELS

Share
foto: CSIC - ICUB

El Laboratori de Palinologia i Paleoecologia (PALAB) de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB) és la seu d’una línia de recerca del CSIC, del mateix nom, que utilitza l’anàlisi pol·línica amb diferents finalitats, tan d’investigació fonamental com aplicada. PALAB es va fundar l’any 2008, però el seu personal compta amb una experiència de més de 30 anys en Palinologia. Actualment disposa de tot l’equipament i recursos (laboratori químic, microscopis, bases de dades, palinoteca, bibliografia, etc.) necessaris per a estudiar tots els diferents aspectes i aplicacions de la Palinologia. Podeu anar a la web de PALAB per a veure més detalls sobre les activitats de recerca.

A més de les habituals activitats de recerca ja esmentades, a partir de l’any 2012, PALAB ofereix el Servei d’Anàlisi i Caracterització de Mels. Aquest servei està dirigit a qualsevol sector comercial (apicultors, productors, associacions, cooperatives, envasadors, distribuïdors, comercialitzadors, consumidors, etc.) o particular interessat en la composició de les mels, l’origen botànic, les propietats organolèptiques i el tipus de consum aconsellat segons aquestes característiques.

A continuació us detallem el tipus d'anàlisis i serveis, l'enviament de les mostres, la presentació dels resultats, la forma de pagament...


TIPUS D’ANÀLISIS I SERVEIS


Els serveis que oferim inclouen els principals paràmetres que s’exigeixen dintre la Norma de Qualitat Relativa a la Mel publicada al BOE (nº 186 del 5 d’Agost de 2003, sec. 1, pp. 30181-30183). Aquests paràmetres son:


Fisico-química bàsica:

· pH

· Conductivitat

· Contingut d’aigua

· Hidroximeltifurfural (HMF)

· Activitat glucosa-oxidasa

· Índex de diastasa


Melissopalinologia (pol·len):

· Normal (3 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants)

· Detallat (6 tipus de pol·len comuns + 3 acompanyants)


Altres (pol·len):

· Gelea reial

· Pol·len corbicular

· Pa de pol·len

· Cera

· Pròpoli

· Pol·linitzadors (abelles)


Assessorament sensorial:

· Color

· Aroma

· Sabor

· Olor

· Recomanacions de consum


ENVIAMENT DE MOSTRES 

1. PALAB Analytic farà les anàlisis de les mostres entregades o enviades pels clients, només durà a terme mostrejos in situ de forma excepcional.

2. Cada mostra enviada al laboratori haurà de ser identificada de forma inequívoca mitjançant sigles o codis.

3. Cada mostra ha d’anar acompanyada d’un full de servei degudament complimentat amb les dades que es demanen, indicant els tipus d’analítiques requerides. Prémer aquí per descarregar la plantilla.

4. Per a optimitzar la qualitat de les anàlisis, es recomanen unes quantitats mínimes de mostra que són de 250 g per a mel i 15 g per gelea reial, pol·len corbicular i pa de pol·len. Per l’anàlisi de pol·linitzadors el nombre mínim d’individus és de 250. Les possibles variacions en aquestes quantitats hauran de ser acordades prèviament amb el laboratori.

5. Les mostres de mel s’han d’envasar en recipients hermèticament segellats i nets, embalats amb protecció contra els cops i un possible escalfament durant el transport (les temperatures superiors als 40ºC poden afectar les propietats químiques de la mel). No es recomana l’ús de recipients de plàstic o que hagin contingut altres substàncies.

6. L’adreça d’entrega o enviament és la que apareix al capdamunt de la pàgina: PALAB Analytic, Institut Botànic de Barcelona, Passeig del Migdia s/n (Parc de Montjuïc), 08038 Barcelona; telèfon 93 2890611, fax 93 2890614; persona de contacte: Sandra Garcés (sgarces@ibb.csic.es).PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

1. Els informes s’enviaran al clients per e-mail com annexos en format pdf, en plantilles preestablertes (prémer aquí per a descarregar-ne una). En casos especials, també es poden enviar els resultats per fax o correu postal.

2. El temps d’entrega de resultats és de 10 dies hàbils des de la recepció de la mostra. En casos especials, aquest temps es pot reduir, pagant un recàrrec per urgència.FORMA DE PAGAMENT


El pagament es farà per transferència bancària, prèvia facturació. Per a més informació sobre condicions i preus, premeu aquí o contacteu-nos per e-mail.