18 de febrer 2011

AJUTS PER INCENTIVAR LA RECERCA ECOLÒGICA

Share
 RESOLUCIÓ ECO/341/2011, de 2 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (Pàg. 8865)


És d'aplicació el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009).

Són d'aplicació els articles de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

És d'aplicació la Resolució UNI/962/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

L'article 11 del Decret 168/2002, d'11 de juny, pel qual s'aproven els estatuts de l'AGAUR, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions així com també la seva resolució. Aquestes facultats han estat delegades al president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR), amb data 5 de desembre de 2002.

Ateses les consideracions anteriors,

Resolc:

Article 1
Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d'ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica, les condicions de les quals figuren en l'annex d'aquesta Resolució.

Article 2
L'import global màxim d'aquesta convocatòria és de 60.000,00 euros, a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2010. D'aquest import, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural (DAAM) aporta la quantitat de 25.000,00 euros.

La concessió dels ajuts quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les concessions d'ajuts en l'exercici pressupostari corresponent.

Disposició final

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del president o de la presidenta de la CEAR en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o directament d'un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Josep Maria Martorell i Rodon
President de la Comissió Executiva
d'Ajuts de Recerca

Annex

—1 Objecte
1.1 Atorgar ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica, d'acord amb el Reglament (CE) 834/2007, que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.
1.2 Tots els projectes s'han d'adequar obligatòriament a un dels àmbits que s'enumeren a continuació i han d'aportar elements diagnòstics i d'intervenció en una o més de les temàtiques següents:
Àmbit 1. Sanitat vegetal i animal
Àmbit 2. Gestió del sòl, adobat i fertilització i pràctiques de conreu
Àmbit 3. Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu
Àmbit 4. Desenvolupament de pràctiques aqüícoles ecològiques adaptades a l'entorn
Àmbit 5. Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries
Àmbit 6. Anàlisi i millora de les qualitats diferencials del sistema de producció agroalimentària ecològica
1.3 Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques.
—2 Entitats beneficiàries
2.1 Poden beneficiar-se de l'ajut els equips de recerca de les universitats, així com dels centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, i que reuneixin els requisits següents:
a) L'equip de recerca ha de comptar com a mínim amb un doctor o una doctora que assumeixi la responsabilitat del projecte i que estigui vinculat o vinculada estatutàriament o contractual a la plantilla universitària o del centre de recerca.
b) També poden formar part de l'equip de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca, relacionades amb el tema d'estudi de la proposta. El projecte, a efectes econòmics i/o administratius, quedarà vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.
2.2 Cada investigador o investigadora només pot formar part d'un equip i, per tant, no pot constar com a membre d'una altra sol·licitud que es presenti en aquesta convocatòria.
—3 Període
Els projectes han d'implementar-se en el període d'un any, comptador a partir de la data de finalització del termini de presentació del document d'acceptació. No s'accepten ampliacions del termini d'execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de ser acceptada pel director executiu o la directora executiva de l'AGAUR. En cas de sol·licitar l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d'execució.
—4 Quantia
4.1 L'import màxim de l'ajut per a cada projecte és de 15.000,00 (quinze mil) euros. Aquest ajut s'ha de destinar als conceptes següents:
a) Incorporació de personal de suport a la recerca, que s'ha d'incorporar mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becari o becària, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractual als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.
b) Adquisició de material bibliogràfic i documental. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.
c) Adquisició de material fungible.
d) Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, les quals s'han de justificar degudament, amb un màxim del 20%.
4.2 Aquesta convocatòria permet la subcontractació de serveis o activitats relacionats amb l'objecte de l'ajut i que no puguin ser assumits directament per l'equip de recerca, sempre i quan s'indiqui prèviament en el pressupost i no superi el 40% de l'import atorgat. No es pot subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, i s'ha de poder acreditar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot assumir l'equip de recerca.
—5 Sol·licituds i documentació
5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona responsable del projecte, amb el vistiplau del vicerector o la vicerectora competent en la matèria o del director o la directora de la institució universitària o centre de recerca, i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixin.
5.2 Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament i en format paper al registre de l'AGAUR, o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. Les sol·licituds es poden presentar també a les oficines de correus, dins d'un sobre obert per tal que el funcionari o la funcionària les dati i segelli abans de certificar-les.
L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'AGAUR (Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur) i a la del DAAM (http://www.gencat.cat/dar).
Davant de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en format paper i els presentats telemàticament, sempre preval la sol·licitud presentada al registre de l'AGAUR en format paper. És obligatori presentar els impresos en paper dins del termini per optar a la convocatòria.
5.3 L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar al formulari. És imprescindible presentar el formulari amb l'annex per poder passar a la fase d'avaluació. La informació que cal especificar és la següent:
A) Formulari general
a) Dades de la persona responsable del projecte.
b) Institució sol·licitant (perceptora de l'ajut).
c) Dades del projecte.
d) Relació dels membres que integren el projecte (inclosa la persona responsable).
B) Annex al formulari
e) Títol, justificació, objectius i antecedents de l'estudi.
f) Resum del projecte de recerca.
g) Cronologia i viabilitat del projecte de recerca.
h) Adscripció a algun dels àmbits de recerca de la base 1.2 de la convocatòria.
i) Pla de treball que es desenvoluparà especificant-hi la metodologia.
j) Definició de l'aplicabilitat i millora esperada dels resultats que s'obtinguin amb la recerca.
k) Pressupost total d'ingressos i de despeses del projecte, amb indicació de les fonts o possibles fonts de finançament. Cal especificar-hi clarament l'import sol·licitat com a ajut, i també justificar i prioritzar tots el conceptes per als quals se sol·licita. Aquest pressupost no serà vinculant.
l) Resum del currículum de la persona responsable del projecte, d'acord amb la sol·licitud, i resum del currículum de la resta de membres de l'equip (darrers cinc anys).
5.4 Si escau, qualsevol necessitat d'esmena de la sol·licitud es notificarà a la persona interessada mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR d'una diligència del director executiu o la directora executiva amb la relació de documentació bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'indicarà els motius i hi farà constar que, en el cas de no esmenar la sol·licitud pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d'anuncis de l'AGAUR, s'entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una major difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d'aquesta diligència a la pàgina web de l'AGAUR.
5.5 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases.
—6 Dades de caràcter personal
Les dades facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part d'un fitxer automatitzat de l'AGAUR. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa dels ajuts.
—7 Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
—8 Avaluació i selecció
8.1 Les sol·licituds s'avaluaran en dues fases. En una primera fase, les avaluaran òrgans externs i experts de la comunitat científica, i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents:
a) Coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema que es proposa per a la recerca: 5/100.
b) Argumentació dels objectius, pla de treball i rigor metodològic: 20/100.
c) Viabilitat del treball en el temps previst i adequació del pressupost: 5/100.
d) Impacte i aplicabilitat de la proposta tenint en compte les propostes d'intervenció que se'n poden derivar: 30/100.
e) Currículum de l'investigador o la investigadora principal i dels membres del grup de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca: 10/100.
La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta primera fase és de 70 punts sobre 100.
En una segona fase, una comissió tècnica del DAAM valorarà l'adequació del projecte als eixos definits en el Pacte nacional per a les infraestructures (que es pot consultar a la pàgina web de la Generalitat) i als àmbits temàtics específics identificats en aquesta convocatòria, així com l'aplicabilitat de les propostes al territori català. Aquesta valoració pot atorgar fins a 30 punts, que se sumaran als de la primera fase.
8.2 Com a resultat de l'avaluació es generarà un valor final d'avaluació cientificotècnica expressat en una escala de l'1 al 10.
8.3 La selecció de les propostes la farà la Comissió de Selecció, que tindrà en compte les bases generals de l'AGAUR vigents, el reglament d'avaluació de l'AGAUR, els criteris de valoració establerts a la base 8.1. i la disponibilitat pressupostària.
8.4 La Comissió de Selecció és designada i nomenada pel president o la presidenta de la CEAR i director o directora general de Recerca, i està formada per un president o una presidenta, que serà el president o la presidenta de la CEAR o la persona en qui delegui, un màxim de quatre vocals, dos del quals seran designats pel DAAM, i un secretari o una secretària, que serà el director executiu o la directora executiva de l'AGAUR o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot.
L'AGAUR vetllarà per la paritat de gènere de la Comissió de Selecció sempre que sigui possible.
8.5 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva degudament prioritzada integrada per sol·licituds que no hagin estat atorgades.
—9 Unitat competent per a la gestió
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
—10 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, la CEAR i/o el seu president o la seva presidenta, segons l'acord del Consell de Direcció, de data 5 de desembre de 2002.
—11 Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, segons els criteris de valoració que determina aquesta convocatòria. Per a l'avaluació es tindrà en compte exclusivament la documentació aportada en la sol·licitud i, per tant, es prescindirà del tràmit d'audiència, de conformitat amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre.
—12 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut el termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.
—13 Notificació de la resolució
La resolució de concessió d'ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR i a la del DAAM.
La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d'un mes, comptador de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR, recurs potestatiu de reposició davant del president o la presidenta de la CEAR, tal com preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu; o directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
—14 Acceptació
14.1 L'acceptació s'ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona responsable del projecte, on es compromet a complir totes les condicions fixades en les bases reguladores d'aquesta convocatòria. Aquest document ha de portar la signatura de conformitat del vicerector o la vicerectora competent en la matèria o del director o la directora de la institució universitària o del centre de recerca.
El document d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR en un termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució al tauler d'anuncis de l'AGAUR, o d'acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
14.2 Juntament amb el document d'acceptació cal aportar una declaració que abasti:
Les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat subvencionada, entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d'administració.
El compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s'adjunta als estats comptables.
El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l'estructura retributiva esmentada.
El compliment de les regles establertes en el apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article 90 bis del Text refós de la Llei de finances de Catalunya.
En el cas d'entitats en què les retribucions constin en algun lloc d'accés públic (per exemple, en una pàgina web), o que s'hagi comunicat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquesta ja disposi de la informació, la declaració pot limitar-se a fer esment a la norma o font d'informació en la qual es fa pública aquesta informació.
14.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el moment de l'acceptació i per tal de procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions davant la Seguretat Social. En cas que no sigui possible aquesta comprovació, l'AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.
14.4 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR (Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona) i també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).
14.5 La condició de beneficiari s'obté en el moment de l'acceptació de l'ajut. S'entendrà que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació en les condicions i dins del termini previst a l'apartat anterior.
—15 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos a la base 14 de la convocatòria, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o la directora executiva pot adjudicar l'ajut a candidats o candidates de la llista de reserva. La resolució per la qual es concedeixen les substitucions es notificarà individualment a la persona interessada, d'acord amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
—16 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i estiguin degudament motivades, el director executiu o la directora executiva de l'AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o l'ajut, segons escaigui, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.
—17 Pagament
17.1 El pagament s'efectuarà directament a la institució a la qual pertanyi la persona responsable del projecte.
17.2 L'import de l'ajut es lliurarà en dos pagaments. El primer, corresponent al 80% del total concedit, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i formalitzada l'acceptació per part de l'entitat beneficiària. El pagament del 20% restant s'efectuarà un cop presentada la justificació de l'ajut atorgat, d'acord amb el que preveu aquesta convocatòria.
—18 Termini i forma de justificació
18.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'execució efectiva dels projectes i acreditar-ho durant els dos mesos següents a la finalització dels projectes mitjançant els models normalitzats.
La documentació justificativa s'ha de presentar al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
18.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Memòria justificativa normalitzada del projecte realitzat, signada per la persona responsable i amb el vistiplau del degà o la degana o la direcció del centre. Aquesta memòria, juntament amb un resum, també s'ha de lliurar en suport electrònic.
b) Certificació de la gerència o de la persona responsable econòmica de la institució que l'import atorgat s'ha incorporat en els seus pressupostos i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit. En el certificat també hi ha de constar, degudament relacionada, la justificació de les despeses realitzades amb els seus imports, d'acord amb els conceptes detallats al pressupost que es va adjuntar amb la sol·licitud de subvenció.
18.3 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir a les dependències de l'AGAUR i també a la seva pàgina web.
—19 Publicitat
A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, cal fer-hi esment del suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement i del DAAM de la Generalitat de Catalunya.
—20 Auditoria dels treballs i cessió de drets
20.1 El DAAM pot demanar a les persones que coordinen els projectes atorgats la participació en una jornada o la redacció d'un article científic que, a criteri del DAAM, es pot publicar i difondre al sector per qualsevol mitjà adequat. Els requisits formals de l'article els especificarà el DAAM.
20.2 S'entén que, en acceptar l'ajut atorgat, els autors i les autores cedeixen, de manera lliure i gratuïta, els drets d'explotació del seu article científic. La cessió s'entén amb caràcter exclusiu i abasta els drets de reproducció, distribució i comunicació pública en els termes que preveu el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En aquest cas, se signarà el document corresponent a aquesta cessió.
—21 Comprovació i control
21.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
21.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o d'altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.
—22 Revocació
22.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l'ajut l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan corresponent.
22.2 L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en aquesta convocatòria i en la resta de normativa aplicable dóna lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot produir la revocació total o parcial de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.
—23 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de l'AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.
(11.033.038)

Autor: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC