27 de maig 2015

INSECTES POL·LINITZADORS I POL·LINITZACIÓ

Share


Curs naturalista de la ICHNEXERCICI PRÀCTIC A LA GARROTXA 
Can Jordà (Santa Pau), 13 i 14 de juny de 2015 
Jordi Bosch i Helena Barril-Graells 
CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona 


Contingut

Conceptes generals sobre la pol·linització i els insectes pol·linitzadors. Sessions de camp. Observació de mesures de comportament recol·lector. Extracció i mesures de producció de nèctar. Pol·linitzacions manuals. Preparació i identificació d’insectes pol·linitzadors. Mesures de producció de pol·len. Mostres de pol·len. Identific ació de pòl·lens. Discussió general. 

La matrícula per als socis de la ICHN, els de les e ntitats amb les quals té acords de col·laboració i per als habitants dels municipis de l’àmbit del Parc és de 38 €, i per a la resta és de 64 €. El curs està limitat a 20 alumnes. El programa del curs és consultable a les pagines web de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) http://www.ichn.iec.cat i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) 

Més informació i inscripció:

De dilluns a divendres. Secretaria de la ICHN

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

Tel: 933 248 582 a/e: ichn@iec.cat