27 de febrer 2013

LA SEXUALITAT DE LES ABELLES

Share
Pere Font

Els insectes són un grup d’animals que generalment presenten un pronunciat dimorfisme sexual, o sigui, una gran diferenciació entre el mascle i la femella, ja sigui per la seva forma, grandària o coloració. L’aparell reproductor del mascle es caracteritza per la presencia de dos testicles, amb un canal musculós que permet l’ejaculació i un òrgan copulador o penis que facilita la còpula amb la femella. La femella, en canvi, presenta dos ovaris que es comuniquen amb la vagina o bossa copuladora a través d’uns conductes que transportaran els òvuls. La gran variabilitat d’insectes determina múltiples variacions morfològiques dels òrgans reproductors, així com de les estratègies reproductives seleccionades.

L’abellot disposa de dos testicles connectats a cadascuna de les respectives vesícules seminals que actuen de reservori de l’esperma. Quan es produeix l’ejaculació, el semen desemboca a les glàndules mucoses, afegint-se-li un mucus que farà més espessa la secreció. De les dues glàndules es genera un únic conducte ejaculador, un tub que recorre l’interior del penis o endofal·lus, un òrgan que permet la còpula amb la vagina de la femella i que té una peculiar forma de garfi.

La reina presenta dos ovaris connectats cadascun d’ells amb unes trompes o oviductes encarregats del transport dels òvuls. Aquests dos conductes es fusionen originant una sola trompa que comunicarà amb dos espais. Un és una bossa tancada anomenada espermoteca, on s’emmagatzemen l’esperma obtingut dels abellots, i l’altra, la vagina, que comunica amb l’exterior i que possibilita les successives còpules. Les obreres disposen d’un aparell genital similar al de la reina, tot i que menys voluminós i mancat generalment de funcionalitat. 

Autor: Esteve Miràngels