12 de novembre 2015

AJUDES A L'APICULTURA

Share

Per al vostre coneixement i efectes corresponents, adjunt a aquest correu us trameto nou imprès normalitzat _“Comunicació prèvia a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajutsdestinats a la millora 
de la producció i la comercialització delsproductes de l’apicultura_
”, el qual hem modificat ampliant-lo amb els subapartats “Nom de l’explotació” 
i Marca oficial”, de l’apartat “Dades del/ de la beneficiari/ària de l’ajut”.
Aquest imprès també el podeu descarregar des de la seu electrònica http://seu.gencat.cat [1] i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini [2] ,
 o obtenir en qualsevol dependència del DARP.
Atentament,
MONTSERRAT ALAMOS LOPEZ

Cap del Servei d’Ordenació Ramadera Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Foto: sipse.com