19 d’octubre 2015

AJUT 2016 A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ

Share

Us informem que s’ha publicat al DOGC l’Ordre ARP/317/2015, de 2 d’octubre, per la qual es regula la comunicació prèvia a l’inici de determinades actuacions subjectes al règim d’ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en la convocatòria de l’any 2016.

L’objecte d’aquesta Ordre és establir el procediment de comunicació prèvia per tal que les persones interessades en sol·licitar els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, línia d’actuació “Racionalització de la transhumància”, concepte “Millora i condicionament d’assentaments, camins i senders”, que es poden començar a executar a partir de l’1 de setembre de 2015, comuniquin l’inici de les actuacions amb la finalitat que els òrgans competents del DARP puguin realitzar, si escau, les comprovacions que considerin oportunes.

La comunicació prèvia s’ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d’inici de les actuacions previstes. Aquesta comunicació prèvia comportarà la sol·licitud de visita dels òrgans competents del DARP amb la qual es comprovarà en el moment de la visita que no han estat iniciades les actuacions per a les quals està previst sol·licitar l’ajut.

La comunicació i la sol·licitud de visita prèvia es formalitzaran en l’imprès normalitzat que us trameto, adjunt a aquest correu, i que també es podrà descarregar des de la seu electrònica http://seu.gencat.cat i del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini , o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i es presentaran en les oficines comarcals del DARP, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte podeu contactar amb el Servei d’Ordenació Ramader. Telf. 93 304 67 00  (Susana Riera, Ext. 16242 i Elisabet Cardoner, Ext. 16342).

Atentament,

Montserrat Alamos Lopez
Cap del Servei d’Ordenació Ramadera
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.