10 d’abril 2014

BIOLOGIA DE L'ABELLA

Share

botanical-online.com

Moltes vegades la desconeixença de la normalitat biològica de les abelles pot conduir a l’abellaire a cometre errors molt cars. L’abella de la mel del nostre país, coneguda com abella negra, és espècie d'interès especial a Catalunya (DECRET 110/2003, de 15 d'abril). Un decret que vol preservar el seu genoma, però sobretot posar de manifest la rusticitat d’aquesta raça autòctona, particularitat que li dóna a l’abella un plus de resistència davant les patologies. 

La utilització de races foranes seleccionades amb criteris exclusivament productius poden a la llarga esdevenir contraproduents per l’apicultor, ja que aquest bestiar és més sensible a les malalties del nostre país, presenta un baix comportament higiènic i respon malament al període hivernal peculiar del nostre país. Les obreres amb bona aptitud netejadora són capaces de detectar la mortalitat natural o patològica de les larves i nimfes, extraient-ne els cadàvers de les cel·les i netejant-ne les seves parets. Igualment, quan detecten un intrús, sigui abelles foranes o paràsits invasors, actuen amb energia i contundència fins a provocar la seva mort. 

Per altra banda, el coneixement de les particularitats anatòmiques i biològiques de l’abella, permet a l’apicultor detectar les alteracions morfològiques que provoquen algunes malalties, així com la capacitat de diferenciar la mortalitat deguda a la renovació natural que fan les abelles de la mortalitat induïda per les diferents patologies. 

Autor: Esteve Miràngels - apicesteve.cat