12 de juny 2013

AJUTS PER A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Share
washingtonian.com

ORDRE AAM/114/2013, de 4 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura, i es convoquen els corresponents a 2013. 

 

El Reglament CE 797/2004 del Consell, de 26 d'abril, estableix una sèrie de mesures destinades a millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura amb l'objectiu que cada estat membre de la Comunitat Europea estableixi un programa nacional d'actuacions amb caràcter triennal. 

 

El Programa nacional d’ajuda a l’apicultura 2011-2013 ha estat aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 14 de setembre de 2010, que aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2011-2013, presentat per l’Estat de conformitat amb el Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) i que decideix la contribució de la Unió Europea al programa esmentat.


El programa nacional s'ha d'adreçar a actuacions destinades a l'assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors, lluita contra la varroasi, racionalització de la transhumància, i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.

Els ajuts al sector apícola convocats en aquesta disposició estan integrats en el Programa nacional d’ajuda a l’apicultura 2011-2013 esmentat.