09 de març 2011

ABELLA NEGRA DECLARADA ESPÈCIE D’INTERÈS ESPECIAL

Share
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya - DOGC núm. 3870 - 24/04/2003 - DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT - DECRET 110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya. (Pàg. 8164)

DECRET
110/2003, de 15 d'abril, pel qual es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel a Catalunya.

L'abella de la mel (Apis mellifera) és una espècie autòctona de la fauna catalana. Tradicionalment ha estat utilitzada en apicultura i està lligada a una activitat econòmica fortament arrelada al país: la producció de mel i de cera. En tot aquest temps, però, l'abella ha mantingut les característiques pròpies de les espècies existents a Catalunya, ja que s'aprofita de l'activitat de les formes pròpies de cada terreny, coadaptades a les espècies de vegetals també propis d'aquests ecosistemes. Però, a més, la seva acció envers el paisatge i l'estructura de les biocenosi és bàsica, ja que moltes espècies i formacions vegetals no podrien existir-hi sense la seva presència. Per tant, l'abella és també una eina cabdal en el manteniment de la biodiversitat a Catalunya: possibilita l'existència dels vegetals i, al seu torn, dels animals. En molts casos, la supervivència d'espècies autòctones de vegetals amenaçades o d'interès econòmic no és assegurada ni coneguda. Per tant, aquesta és una espècie que ha de merèixer una protecció total, en un sentit ampli.

La introducció de nous tipus o espècies d'abelles productores de mel està posant en perill les formes autòctones, patrimoni genètic de casa nostra, i també la persistència d'espècies vegetals concretes i del funcionament de determinats ecosistemes.

L'article 9 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, preveu que es puguin declarar com a protegides les espècies de fauna silvestre que necessiten d'una preservació especial.

La Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna salvatges, al seu article 29, crea la figura d'espècies "d'interès especial" per aquelles que mereixin una atenció particular en funció del seu valor científic, ecològic, cultural o de singularitat, figura que escau en aquest cas.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Es declara espècie d'interès especial l'abella de la mel (Apis mellifera), d'acord amb l'article 29 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna salvatges, i l'article 9 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Article 2
2.1 La Direcció General de Boscos i Biodiversitat i la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, en col·laboració amb les associacions de professionals de l'apicultura, elaboraran un pla de maneig de l'abella de la mel a Catalunya, en el termini de sis mesos a partir de la data de publicació d'aquest Decret.
2.2 Aquest pla haurà de preveure mesures que en garanteixin la seva conservació pel que fa a introgressió genètica, sanitat, ús de productes fitosanitaris, competència amb altres formes de vida i depredació, les mesures que afectin altres espècies o subespècies d'abelles distintes de les formes autòctones, registre i certificació de reines, activitat apícola en els diferents terrenys, educació, sensibilització i divulgació.

Barcelona, 15 d'abril de 2003

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller de Medi Ambient
(03.087.134)