31 d’octubre 2015

SALVEM LES ABELLES!

Share

  Encara existeixen més de 300 productes perillosos per a les abelles!

Gràcies a milers de signatures recollides a tot Europa a favor de les abelles, s'han pogut aconseguir prohibicions temporals i parcials d'alguns insecticides que maten les nostres abelles. Tot i això encara existeixen més de 300 productes autoritzats a Espanya que són perillosos per a les abelles. Volem per tant exigir al govern español que:
  •  Estableixi un calendari per a la prohibició total dels plaguicides més nocius:(imidacloprid, clotianidina, tiametoxam, fipronil, clorpirifos, deltametrin y cipermetrin).
  • Que desenvolupi un pla d'acció integral per a protegir les abelles y la resta de pol·linitzadors, i estableixi una fulla de ruta per incrementar a 7,6 milions d'hectàrees la superfície dedicada a l'agricultura ecològica en el 2020. 
De les accions que siguem capaços de realitzar en depenen les genereacions futures d'humans i de la resta d'espècies. Firma per demanar a les autoritats españoles que protegeixin a les abelles!

FIRMA!