04 de juny 2015

LLIBRE D'EXPLOTACIÓ

ShareLa lluita eficaç contra les malalties busca la implicació de tothom. Qualsevol apicultor que vulgui desenvolupar correctament aquest programa sanitari té l’obligació de tenir al dia els seu llibre d'explotació.

L’apicultor haurà d’anotar al llibre d’explotació: la data d’inici i finalització del tractament; el tipus de tractament; la dosi; el nombre de ruscos tractats i la denominació del producte administrat (nom genèric i comercial). A més a més també haurà de notificar al veterinari responsable del programa sanitari les següents dades: data d’inici del tractament, nombre d’arnes tractades, producte emprat.

L’apicultor guardarà en el seu poder tota la documentació justificativa referent al correcte desenvolupament de la seva activitat ramadera i els tractaments realitzats en la seva explotació apícola en els darrers 5 anys. Cada any aquesta documentació ha d’estar necessàriament formada per la documentació següent: 

1. Fulla de dades d'explotació ramadera, amb el cens actualitzat amb data del present any.
2. Assegurança apícola del present any.
3. Permís de fumera del present any.
4. Factura medicament antivarroa del present any.
5. Recepta veterinària conjunta de l’Assoc. Col·lectiu d’Abellaires del present any.
6. Recepta veterinària individual de l’abellaire del present any
7. Sanejament ramader realitzat preferiblement sobre el 100% de les arnes de l’abellar (mínim obligatori sobre un 30% del cens) durant el present any i que porti el segell oficial del DAAM.

Autor: Esteve Miràngels