05 de maig 2015

DIAGNOSI I TRACTAMENT DE LA NOSEMIOSI

ShareDiagnosi: és una malaltia amb un diagnòstic complicat, doncs alguns símptomes o bé no es presenten, o per altra banda es poden relacionar amb altres patologies. És per això que caldrà realitzar un diagnòstic laboratorial que sigui diferencial d’aquesta malaltia respecte de la virosi i de l’acariosi. A partir dels aparells digestius de 60 abelles, es realitzarà la identificació i quantificació de les espores presents (Puerta i col., 2001). 

Tractament: en el mercat no existeixen productes prou eficients, fet que obligarà a l’apicultor a seguir una pautes de maneig. Les arnes afectades seran separades de la resta i a continuació realitzarem un traspàs de les abelles a una arna desinfectada. Aquesta malaltia no afecta a la cria, per tant mantindrem els seus quadres excepte en els casos que es detecti una cria alterada i una cera excessivament ennegrida. Les arnes afectades rebran unes aportacions energètiques d’acord amb els requisits que marca el programa d’alimentació detallat en aquest Programa Sanitari. 

La catalogació d’aquesta patologia com a malaltia infecciosa obligarà a l’apicultor a seguir escrupolosament les pautes exposades en els programes de quarantena, d’eradicació d’abelles i de desinfecció d’arnes i materials implicats en l’exploració i tractament de les arnes infectades. 

Autor: Esteve Miràngels - Apicesteve.cat