20 de març 2015

RESTRICCIÓ DE MOVIMENTS

Share

Per indicació del Servei de Sanitat Vegetal, ens plau fer-vos arribar aquesta informació sobre el moviment de les arnes d’abelles, d’acord amb les mesures que s’han d’adoptar en relació a la lluita contra el Foc Bacterià, per tal que en feu la màxima difusió entre els vostres associats:
 
  • Moviment d’arnes d’abelles dintre de la zona protegida (tot Catalunya excepte les comarques: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues i Urgell):
 
D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel que s’estableix el programa nacional d’eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies, i l’annex IV B 21.3 del  Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel que s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, les arnes es podran introduir en una zona protegida, si provenen de tercers països reconeguts com a exemptes de la plaga, de determinats cantons suïssos lliures de la plaga, o de altres zones protegides.
 
En el cas que es declari un focus de foc bacterià en una zona protegida, les arnes d’abelles únicament es podran traslladar fora de la zona de seguretat, en el període comprès entre el mes d’octubre de l’any en que es detecti el focus i l’inici de la següent floració, tenint en compte que les arnes s’hauran d’allunyar com a mínim una distància de 5 kilòmetres del límit exterior de la zona de seguretat, amb les excepcions que prevegi la Comunitat Autònoma. En el nostre cas, la introducció i el moviment d'arnes a la zona de d’un radi de 3km al voltant d’un focus de foc bacterià quedarà condicionada a l'autorització expressa del/de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.
 
  • Moviment d’arnes d’abelles fora de la zona protegida (Comarques: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Garrigues i Urgell):
 
La normativa sobre foc bacterià no especifica cap requisit per al moviment d’arnes en la zona no protegida. No obstant cal tenir en compte que no es poden traslladar arnes d’abelles des d’aquestes comarques cap a la zona protegida.
 
 
Atentament,
 
 
Ana Llansó Benito
 
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural