20 de gener 2015

DIAGNOSI I TRACTAMENT DE LA VARROA

Share


El millor mètode per a la diagnosi de la varroa és la caiguda per mort natural de l'àcar, i la col·laboració dels fons sanitaris és imprescindible, tant per la seva comoditat per part de l’apicultor, com per la seva fiabilitat a l’hora de fer estudis epidemiològics a llarg plaç. Aquests fons ens possibiliten fer el recompte de varroes mortes en un període de temps prou llarg que ens proporcioni una informació molt valuosa del grau de parasitació global de l’assentament. 

Aquesta metodologia seria aplicada en la totalitat de les arnes d'una explotació a partir de 4 lectures de diagnosi repartides al llarg de l’any. Les lectures serien sempre prèvies a un hipotètic tractament, essent posteriorment tractades aquelles arnes que superessin un determinat llindar de parasitació.

Des d'Apicesteve.cat faig una interpretació dels diferents graus de parasitació obtinguts en les diferents arnes es basarà en els següents barems:

(0,2] varroes, situació ideal d’una arna i que pot desenvolupar correctament les seves funcions. Si el resultat és a la tardor, aquestes abelles podran preparar-se correctament per a una hivernació amb garanties, i si és primavera, podran arrencar amb força la fase de recol·lecció.

(3,5] varroes, ens trobem en una situació límit però acceptable i l’arna no corre un perill immediat. Tant si els resultats són a la tardor com a la primavera, les abelles tenen suficients garanties de poder sobreviure en condicions, tot i que hem de ser conscients del límit parasitari que presenten.

(5,10] varroes, aquest fet ens pot indicar dues possibilitats: que el tractament efectuat en anterioritat no ha estat prou efectiu o bé que partíem d’una arna amb un grau de parasitació molt elevat. Tot i que el tractament no cal fer-lo de forma immediata, si que necessitarem estar alerta en la següent lectura.

>10 varroes, ens trobem dins d’uns resultats de parasitació massa grans i això requereix un tractament immediat de l’arna. 

El tractaments s'haurien de fer de forma coordinada, i per tant seria convenient la mediació de l'administració en l'adquisició d'un mateix producte acaricida químic o ecològic segons tipus de producció i iguals per a tot el territori on es dugués a terme el sanejament. 

Autor i foto: Apicesteve.cat