13 de novembre 2014

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA CRIA PODRIDA EUROPEA

Share
sago.cl

Els símptomes clínics visualitzats en el camp poden ser a vegades poc clars, essent necessari confirmar el diagnòstic a partir de testers específics. El kit (Vita – Europe Ltd) disposa d’un reactiu que reacciona específicament enfront dels anticossos relacionats amb l’agent causant de la cria podrida europea (Melisoccous plutonius).
 
El tractament de la cria podrida europea confirmada, caldrà un mecanisme d’actuació similar al cas de la cria podrida americana, sense arribar a l’extrem de practicar el doble traspàs. Caldrà doncs fer un seguiment mensual de l’estat de les arnes malaltes i eliminar els quadres amb cria afectada. Igualment practicarem la metodologia de desinfecció proposada per a la cria podrida americana (Puerta i col., 2001)

Autor: apicesteve.cat