14 de maig 2014

AJUDES AL SECTOR APÍCOLA

Share
www.bee-smart.gr

Millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya.

A qui va dirigit?
  • Per a totes les línies d'actuació que se subvencionen: A cooperatives apícoles i agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica pròpia  integrades majoritàriament per persones apicultores que compleixin els requisits establerts a l'apartat 2.2 de les bases reguladores i les associacions i les fundacions que tinguin els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
  • Per a les actuacions que figuren als apartats c)1, c)2 i c)3 i c)4 de l'annex 2 de l'Ordre: persones físiques o jurídiques i comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableix l'apartat 2.2 de la convocatòria, acreditin la condició de persona agricultora professional, d'acord amb la legislació aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a persones treballadores per compte propi agrari del règim especial de treballadors/ores autònoms/es.
  • Termini: del 10 al 21 de maig de 2014, ambdós inclosos
Font: gencat.cat