02 d’abril 2014

DIVERSITAT GENÈTICA A L'ÀFRICA

Share
wikipedia.org
Un total de 738 colònies de 64 localitats diferents situades al llarg del continent africà s'han analitzat mitjançant l'estudi de l'ADN mitocondrial de les abelles africanes. Els resultats semblen indicar que la població d'aquesta tipus d'abella està composta de tres llinatges molt divergents. El llinatge africà (A) és present en gairebé a totes les localitats, excepte les provinents del nord-est d'Àfrica. En aquesta zona, en canvi, els altres dos llinatges, originaris suposadament des del Proper Orient, s'observen en gran proporció. Aquest fet suggereix una diferenciació important de les abelles d'Etiòpia i Egipte dels de les altres zones d'Àfrica. El llinatge (A) també és present en alta proporció en les poblacions de la península Ibèrica i Sicília.  

D'altra banda, vuit poblacions del Marroc, Guinea, Malawi i Sud-àfrica s'han estudiat en comparació amb un conjunt de vuit poblacions addicionals d'Europa i l'Orient Mitjà. Les poblacions d'Àfrica mostren una major variabilitat genètica de les poblacions europees en tots caràcters genètics estudiats fins al moment. Això sembla indicar que les poblacions africanes tenen grandàries majors d'efectius que les europees. D'acord amb les seves freqüències genètiques, les vuit poblacions africanes s'agrupen, però es divideixen en dos subgrups. Aquestes són les poblacions del Marroc i les dels altres països africans. Les poblacions del sud d'Europa presenten nivells molt baixos d'africanització als gens nuclears. Atès que l'ADN nuclear i mitocondrial sovint mostren patrons discordants de la diferenciació en l'abella, l'ús d'ambdós tipus de marcadors és preferible en avaluar la filogeografia d'Apis mellifera i per determinar l'estat taxonòmic de les subespècies.

Font: Heredity