06 de maig 2013

DIAGNOSI I TRACTAMENT DE LES VIROSIS

Share
 bee-vet.co.uk

Les virosis són patologies infeccioses amb gran dificultat de diagnosi i tractament, degut a una simptomatologia variada i poc clara, a més d’una manca absoluta de tractaments eficients. Davant de la sospita d’un brot de virosi, l’apicultor cal que prengui mesures profilàctiques per evitar la disseminació de la malaltia, buscant assessorament en el seu tècnic sanitari. 

Diagnosi: poc clara i de certificació difícil. La visualització de símptomes nerviosos i mortalitats accentuades és, a vegades, suficient per sospitar un probable origen víric. 

Les virosis són en molts casos malalties oportunistes que aprofiten situacions de debilitat de la colònia per manifestar-se, produïnt greus brots que posen en perill la viabilitat de tota l'arna. Un dels exemples més clars és la varroasi, paràsit que afavoreix l'entrada del virus de les ales deformades (foto superior). 

Tractament: l’absència de productes antivirals ens obliga a centrar els nostres esforços en la via d’entrada dels virus en el cos de les abelles i no és altra que l’acció succionadora de la varroa. La varroa és un vector de moltes patologies i la disminució de la seva presència dins de l’arna ens aportarà de retruc una notable millora en l’estat sanitari de les abelles afectades.

La catalogació d’aquesta patologia com a malaltia infecciosa obligarà a l’apicultor a seguir escrupolosament les pautes exposades en els programes de quarantena, d’eradicació d’abelles i de desinfecció d’arnes i materials implicats en l’exploració i tractament de les arnes infectades.

Autor: Apicesteve.cat