06 de març 2012

PROGRAMA NACIONAL DE LLUITA I CONTROL DE LES MALALTIES DE LES ABELLES DE LA MEL

Share
Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel que s’estableix i regula un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel. (BOE 131, 2-06-06)
 
CAPÍTOL   I. Disposicions generals.

Art. 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Té per objectiu establir i regular, amb caràcter bàsic, un Programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel Apis mellifera.

Art. 2. Definicions.
Fa referència a les definicions d’altres normatives, Llei 8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal i el RD 209/2002, de 22 de febrer, d’ordenació del sector.

Art. 3. Identificació, registre i moviment.
Fa referència a altres normatives RD 209/2002, de 22 de febrer, d’ordenació del sector i RD 479/2004, d e26 de març, que regula el Registre general d’explotacions ramaderes.

En cas de detectar-se: Loque americana, Tropilaelapsosis i/o Aethinosis en una zona determinada, serà necessària l’autorització de  l’autoritat competent per moure les arnes fora d’aquesta zona.

Art. 4. Objectiu del programa i administracions competents.
Aquest programa té per objectiu mantenir les colònies de les abelles de la mel en un nivell sanitari adequat.

Art. 5. Mesures de control en les arnes.
El propietari de les arnes serà el responsable, de què en cas de mort de la colònia d’abelles per causes d’una malaltia, de realitzar totes les accions necessàries per evitar el risc de propagació de la malaltia. Si el propietari de les arnes no realitza aquestes actuacions , serà l’òrgan competent de la CCAA qui ho executarà, però serà el propietari qui es farà càrrec de les despeses.

CAPÍTOL   II. Mesures específiques en funció del tipus de malaltia.

Art. 6. Varroosis.
Es realitzarà com a mínim un tractament a l’any, seguint aquestes pautes:
  • El tractament es farà entre setembre-novembre (l’autoritat competent podrà modificar les dates), amb un medicament veterinari sota la inspecció d’un veterinari autoritzat o habilitat, i en la zona més amplia millor (la zona mínima la determinarà l’autoritat competent).
  • Com a mínim caldrà anotar en el llibre de registre de l’explotació apícola: data d’inici i finalització del tractament, tipus de tractament, dosis, nº d’arenes tractades i nom del producte administrat.
Art. 7. Altres malalties.
En cas de malalties diferents de la varoosis s’organitzarà, com a mínim, una vigilància permanent un cop l’any, per conèixer la prevalència de les malalties  i la seva variació, amb la finalitat , un cop detectada la malaltia, adoptar les mesures adequades.

Art. 8. Programes d’eradicació.
L’autoritat competent podran establir programes d’eradicació contra Loque americana, Tropilaelapsosis i/o Aethinosis , definint àrees d’actuació.
La destrucció obligatòria  de les colònies de les abelles i/o arnes, imposada per l’autoritat competent, donarà lloc a una indemnització 8sempre i quan el propietari de les abelles hagi complert amb la normativa vigent en matèria de sanitat animal i de registre apícola).

CAPÍTOL   III.  Laboratoris i règim sancionador.

Art. 9. Laboratoris Nacionals de Referència i Laboratoris Oficials de les Comunitats Autònomes (CCAA).
El Laboratori Nacional de Referència a la varroosis és el Laboratori Central de Sanitat Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Algete (Madrid).

Les CCAA podran designar en el seu àmbit territorial, els laboratoris, públics o privats, responsables de les anàlisis de laboratori previst en aquest RD.

Art. 10. Infraccions i Sancions.
En cas d’incompliment serà d’aplicació el règim de infraccions i sancions establertes en la Llei 8/2003 de Sanitat animal sens perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’altre ordre que es determinessin).

Disposició addicional única. Intercanvis intracomunitaris.

Serà a través del Comitè Nacional del Sistema d’Alerta Sanitària Veterinària es podrà presentar el Programa de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel, previst en aquest RD, a efectes d’aconseguir la declaració del territori nacional com lliure de determinades malalties de les abelles.                  

Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

La modificació de l’art. 4.1 del RD 209/2002, de 22  de febrer, establerta per la disposició final segona, serà d’aplicació als expedients administratius que no tinguin resolució ferma en el moment de l’entrada en vigor d’aquest RD.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin en aquest RD.

Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest RD té caràcter de normativa bàsica estatal.

Entrada en vigor
El present RD entra en vigor al dia següent de la seva publicació.

REIAL DECRET 608/2006, de 19 de maig, pel
qual s’estableix i es regula un programa nacional
de lluita i control de les malalties de les
abelles de la mel. («BOE» 131, de 2-6-2006.)