01 de març 2012

LLUITA CONTRA LA VARROASI

Share
Aquest 2012 es posa en marxa un Programa Sanitari diferent i ambiciós, un sanejament contra la varroasi que persegueix el desenvolupament d'un conjunt d'estratègies més eficients en el control d'aquesta parasitació.

El programa sanitari és coordinat pel veterinari Esteve Miràngels, i comptarà amb la participació de diferents apicultors. Si algú vol rebre més informació al respecte, es pot posar en contacte al correu:

veterinari@apicesteve.catMÈTODE DE TREBALL:

Diagnosi: la varroosi, com a malaltia present en la majoria d’arnes que és, cal descartar d’inici la possibilitat de trobar explotacions amb resultats negatius a la diagnosi de varroa.

L’elecció de les arnes no es farà a l’atzar, sinó que s’escolliran un grup representatiu de les arnes d’un assentament, tan pel que fa al seu nombre, no inferior al 30%, o pel que fa a la seva situació, escollint arnes situades en els extrems i en el centre de l’assentament. En cas de tenir disposició d’arnes en files, n’escollirem un nombre igual de cadascuna de les fileres.

El mètode de diagnosi serà el que utilitza els fons sanitaris, tant per la seva comoditat per part de l’apicultor, com per la seva fiabilitat a l’hora de fer estudis epidemiològics a llarg plaç. Aquests fons ens possibiliten fer el recompte de varroes mortes en un període de temps prou llarg que ens proporcioni una informació molt valuosa del grau de parasitació global de l’assentament.

Per altra banda, les línies de deixalles que queden marcades damunt del paper setinat i untat són un reflex molt fiable de l’activitat de les abelles i per tant de la fortalesa individual i col·lectiva de les arnes d’un assentament.

*** Les arnes que no disposin de fons sanitaris hauran de fer el mostreig col·locant el paper setinat i untat directament pel trescador.

PROCEDIMENT

1r PAS – Elecció de les arnes susceptibles de ser mostrejades. Escollirem un 30% de les arnes de cada assentament, elegint arnes que ocupin diferents posicions.

Exemple: un apicultor té una explotació amb un cens de 100 arnes repartides en dos assentaments, un de 30 arnes, i un altre de 70 arnes. L’apicultor haurà de recollir el 30% de mostres del primer assentament, o sigui 10 mostres, i un 30% del segon assentament, o sigui 21 mostres.

2n PAS – L’apicultor procedirà a la recollida de varroes mortes durant un període de 4 dies. Per a la recollida s’utilitzarà paper setinat blanc que ocupi tot el fons sanitari de l’arna i l’untarem amb una barreja a parts iguals d’oli i vaselina filant.

*** Els apicultors que no disposin de fons sanitaris i col·loquin el paper setinat i untat directament pel trescador, deixaran la mostra només durant 1 dia (24 hores). En cas d’utilitzar aquesta segona metodologia, s’haurà d’informar oportunament al veterinari responsable.

3r PAS –  Identificació de les mostres. Cada paper setinat, ha de portar anotats els codis d’identificació de l’arna mostrejada i de l’assentament on es troba situada.

4t PAS – Un cop recollides i identificades les mostres, l’apicultor procedirà al seu enviament al veterinari responsable de realitzar les lectures i diagnosis. 

Per a més informació: veterinari@apicesteve.cat