21 de febrer 2011

GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES D´HIGIENE PER AL SECTOR APÍCOLA

Share
Actualment la societat demanda cada cop més productes alimentosos de qualitat, és a dir, productes bons, saludables i segurs; el fet de poder garantir la seva seguretat alimentària davant el consumidor final constitueix el principal factor de confiança a l’hora d’escollir determinats aliments o marques comercials.
 


Per això, qualsevol acció en favor de la seguretat alimentària no s’ha de considerar un cost afegit a la producció sinó una acció beneficiosa per a la marca de qualitat d’un producte.

Els apicultors som els principals responsables dels productes que obtenim a través de la nostra activitat; per aquest motiu, i amb la finalitat de posar a disposició dels consumidors aliments de gran qualitat i amb la màxima garantia de seguretat alimentària, hem d’establir una sèrie d’autocontrols basats en l’aplicació d’unes mesures higièniques de caràcter general (prerequisits). L’objectiu de la Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector apícola és exposar de manera clara i simplificada quines són aquestes mesures.

La utilització d’aquesta Guia per part dels apicultors té caràcter voluntari, malgrat que en qualsevol cas els criteris que recull són els de referència per a les persones responsables dels controls oficials. Qui no s’aculli en aquest document n’ha de disposar d’un de similar.

Així doncs, la Guia de pràctiques correctes d’higiene per al sector apícola pretén ser un document de consulta fàcilment utilitzable tant pels productors com per qui ha de fer el control d’aquest sector, ja que de manera àgil i entenedora mostra els aspectes essencials on cal anar amb compte higiènicament a fi que la producció obtinguda compleixi tota la normativa vigent i, consegüentment, tingui la màxima seguretat alimentària.

Com utilitzar aquesta Guia:

La Guia està destinada als apicultors i orientada a totes les activitats que es realitzen en l’apicultura dins del marc de producció primària; això inclou: l’apicultura pròpiament dita –encara que els apiaris siguin lluny de les instal·lacions de l’apicultor–, la recollida de mel, l’extracció, l’envasament i l’embalatge en les instal·lacions de l’apicultor.

Aquest document està format per diferents capítols que fan referència als aspectes següents:

• La definició dels productes i el diagrama de les operacions.
• Les pràctiques correctes: descriuen com realitzar les operacions perquè el producte fi nal sigui sempre de la màxima
qualitat. Dins cada apartat s’hi defi neix l’Autocontrol: allò que hem de verificar a fi que els processos es realitzin en
les millors condicions i que ajuda a aconseguir les pràctiques correctes.
• Els requisits obligatoris: definits per la normativa vigent, per la qual cosa són de compliment obligat.
• Els registres: documents que acrediten en tot moment la bona pràctica en el procés productiu.

L’activitat apícola és considerada sector primari, per tant comprèn des de les activitats de maneig de les arnes fins a l’envasament de la mel que es realitza en les instal·lacions del mateix l’apicultor; el tipus d’explotació apícola que hi ha a Catalunya és, en general, de caràcter familiar i a més situada en un entorn rural.

Centrats en aquesta realitat, la Guia pretén oferir un recull de bones pràctiques i obligacions que marca la normativa, però aplicat amb la màxima flexibilitat que la llei permet a fi de simplificar i facilitar les tasques, sense comprometre la seguretat alimentària, i elaborant un producte amb totes les garanties de qualitat.

Autor: Àmbit Rural SL